Thursday, May 26, 2005

Dialogue กับชาว HKM

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา พวกเราชาว HKM ภาคเหนือตอนล่างได้เข้าร่วมกิจกรรม Special Topic ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Dialogue workshop” ซึ่งเป็นการติดอาวุธทางปัญญาที่สำคัญให้กับคุณเอื้อและคุณอำนวยทั้ง 17 โรงพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนำทีมโดยท่าน รศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงศ์, Dr. B.K. Passi, Dr. Subhashini Passi และคณะจำนวน 6 ท่าน
สิ่งที่พวกเราได้รับ คือ ศิลปะแห่งการสนทนา อันประกอบด้วยการฟัง, การคิดใคร่ครวญก่อนการพูด, การตั้งคำถามและที่สำคัญ คือ การได้ค้นหาตัวเองและการฝึกโยคะ
หากย้อนกลับไปวงสนทนาในชีวิตประจำวันของพวกเรา เรามักจะพูดโต้ตอบออกมาอย่างรวดเร็วทันทีทันใดเป็นอัตโนมัติ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดใคร่ครวญว่าคำพูดที่ออกไปนั้นไปกระทบกระทั่งจิตใจใครหรือไม่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมา หรือแม้แต่ในเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เราเคยทำมาในอดีตเรายังขาดการฟังอย่างนุ่มลึก การเคารพความคิดของผู้อื่นโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยและหลังจากที่พวกเราได้ผ่านเวที Dialogue แล้ว เราเริ่มได้เรียนรู้ทักษะการฟังอย่างนุ่มลึก โดยไปเชื่อมโยงกับการเคารพความคิดของผู้อื่น และไม่ตัดสินคำพูดของผู้อื่นว่าถูกหรือผิด แต่จะ “ห้อยแขวน” คำพูดไว้ ไม่ด่วนสรุป
ในขณะเดียวกันหากเราจะพูด เราต้องคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง คำพูดทุกคำพูดที่ออกมา ก่อให้เกิดสติ ปัญญา ซึ่งจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง
การประยุกต์ใช้ Dialogue ในชีวิตประจำวัน เราควรจะเริ่มจากการสำรวจและค้นหาตัวเราเองก่อน โดยเฉพาะการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต ฉะนั้นการทำความเข้าใจตนเองก่อนจะไปเข้าใจผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย หลังจากที่เข้าใจตนเองแล้ว ควรจะฝึกฝนความคิดเชิงบวกและก่อนที่จะพูดทุกครั้งต้องผ่านการคิดใคร่ครวญที่เรียกว่า “Sweet talk” ต่อจากนั้น เราอาจจะเริ่มทำ Dialogue กับผู้ที่เราสนิทด้วย การเปิดเผยตนเอง การสะท้อนความคิด ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์และความไว้วางใจในระยะต่อมา จากนั้นค่อย ๆ เขยิบ Dialogue เข้าไปในหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนั้นการนำเทคนิค Dialogue ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะทักษะของการฟัง การให้เกียรติและการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การคิดใคร่ครวญคำพูดก่อนที่จะส่งผ่านคำพูดออกไปในวง Share & Learn รวมทั้งการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนทางความคิด ก่อให้เกิดการสร้างคลังความรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2 Comments:

At 11:09 AM, Blogger 7y71axqe said...

Are you stuck in a job that is leading you on the path to no where?
We can help you obtain a College Degree with classes, books, and exams
Get a Genuine College Degree in 2 Weeks!
Well now you can get them!

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

BA, BSc, MA, MSc, MBA, PHD,

Within 2 weeks!
No Study Required!
100% Verifiable

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

These are real, genuine, They are verifiable and student records and
transcripts are also available. This little known secret has been
kept quiet for years. The opportunity exists due to a legal loophole
allowing some established colleges to award degrees at their discretion.


With all of the attention that this news has been generating, I wouldn't
be surprised to see this loophole closed very soon

Get yours now, you will thank me later
Call this number now (413) 208-3069
We accept calls 24 hours a day 7 days a week.

 
At 3:10 AM, Blogger Daniel Ethan said...

I am not understand this language but when i translate the content in google i read this it is interesting. Thanks a lot. burun estetigi

 

Post a Comment

<< Home